Enter Into An Agreement Tlumaczenie

Posted by in Uncategorized

I am sure we can agree. Jestem pewien, ée damy radé doje do jakiegoé porozumienia. We will not reach a better deal in a year or two. W ciégu roku lub dwéch nie osi`gniemy lepszego porozumienia. I have a lot of money to share, we can find an agreement. Moéemy sié podzielié pieni-dzmi, moemy doje do zgody. For the first time, you and I are in complete agreement. Po raz pierwszy w éyciu, ty i ja ca`kowicie sié zgadzamy. The three of us will agree. Troje z nas ma zamiar doje do porozumienia. I thought the terms of our agreement were very clear. Myslaem, e warunki naszej umowy se caékiem przejrzyste.

The joint committee that will implement the agreement has already met in June. Posiedzenie wsp-lnej komisji, kt`ra ma realizowa umowa, odby`o sié jué w czerwcu. If the boy and the girl agree, I agree. Jeeli ch`opak i dziewczyna wyra`ajé zgoda… … yes r`wnie. Of the agreement, but later, I would like to tell you something. All right. W takim razie ja tee chce ci coé powiedzie.

In return, the White House appears to have reached an agreement on extending benefits for the long-term unemployed. I think we are in complete agreement on that. Ufam, aée w peéni zgadzamy sié w tej sprawie. n zgoda, umowa, ukadbiz. Economic agreement – umowa gospodarczabiz. Trade agreement – ukad handlowyin agreement with… – zgodnie z… Biz.

cancel a contract – uniewa-denied umow-biz. to conclude an agreement – zawrzea umowé Therefore, we have all the conditions to make a good agreement. W zwizku z tym spe`nione se wszelkie warunki, aby zawrzeé dobre porozumienie. In any event, an agreement should be on the table. W kaedym razie zawsze naley uwzgl-dnia. We must all strive to reach an agreement with the Council, including at first reading. Wszyscy musimy czynie wysiéki na rzecz porozumienia z Rada, jeszcze w pierwszym czytaniu. We now have the opportunity to reach an agreement in 2008. Teraz mamy okazje doje do porozumienia w roku 2008. European delegates said that 95% of nations agreed on the issue, but several developing countries maintain a broader definition of what is covered and stricter measures to ensure that countries and companies comply with the rules.

This agreement has been in place for a few months. Porozumienie à obowi`zuje jué od kilku miesiécy. To do that, we need an agreement. Aby tak sié staéo potrzebna jest umowa. However, governments have failed to agree on the extent to which global emissions should be reduced as a whole, and there are many gaps for countries to avoid the deep reductions that scientists deem necessary. There are two issues that come to my heart when we look at this particular agreement. Kiedy przygl`damy sié poszczeg`lnym postanowieniom, na my`l przychodzé dwa pytania.